HOSOKAWA, Toshio – Quartet No.2, Urbilder

English